Polityka prywatności


Gromadzenie danych osobowych.

 

Korzystanie z portalu opsvetis.pl (dalej zwanym portalem) jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych:

korzystania z przeglądarki internetowej oraz włączenia obsługi JavaScript i plików Cookies.

 

Na potrzeby korzystania z niektórych funkcjonalności portalu, takich jak np. uzyskiwanie indywidualnych odpowiedzi na zadawane pytania, kontakt zwrotny czy pobieranie dostępnych w portalu materiałów, konieczne jest wypełnienie formularza swoimi danymi osobowymi w polach oznaczonych jako „informacje obowiązkowe oznaczone *”: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych użytkownika.

 

Podanie powyższych informacji porzez portal lub telefonicznie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji lub procesu związanego ze świadczeniem usług.

Informacje te, poza wykorzystywaniem w powyższych celach, używane są również w celu:

 

-prowadzenia badań wewnętrznych służących ulepszeniu funkcjonowania portalu,

-zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem witryn internetowych i portalu, oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć,

 

Wszystkie dane są gromadzone na zabezpieczonym serwerze w Niemczech.


Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania europejskiego prawa, w tym w szczególności tzw. RODO.

 

W każdym czasie użytkownikowi Portalu, który udostępnił swoje dane Opsventis GmbH, przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Zgłoszenia w tym celu należy przesyłać na adres e-mail: info@opsventis.de.

 

Dane osobowe użytkowników korzystających z portalu nie są udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom, za wyjątkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na udostępnienie danych osobowych lub sytuacji przewidzianych prawem.

 

Bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników portalu posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i posiadające odpowiednie upoważnienia osoby zajmujące się obsługą witryny portalu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym. OpsVentins GmbH nie zapewnia jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby, które wejdą w ich posiadanie w sposób niezgodny z prawem. 

0211 97633222